Yhdistyksen säännöt

LANTULAN SEUDUN KYLÄYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

1.

Yhdistyksen nimi on Lantulan seudun kyläyhdistys r.y.

Yhdistyksen kotipaikka on Vammalan kaupunki ja toimialueena Lantulan, Vatajan, Harjasten, Ekojärven ja Kivijärven kylät.

Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

2.

Yhdistyksen tarkoituksena on

 • työskennellä toimialueensa sivistyksellisten, sosiaalisten ja taloudellisten olojen kehittämiseksi sekä viihtyisyyden lisäämiseksi alueellisen omaleimaisuuden ja paikallisten erityispiirteiden pohjalta lähtien,
 • toimia kokonaisvaltaisen kotiseututyön tavoitteisen saavuttamiseksi paikalliskulttuurin, ympäristönsuojelun ja maisemanhoidon sekä matkailun aloilla,
 • olla toimialueensa asukkaiden ja eri yhteisöjen yhdyssiteenä, sekä
 • syventää asukkaiden kotiseuduntuntemusta ja paikallishenkeä sekä pyrkiä kaikin tavoin lisäämään heidän kiintymystään kotiseutuunsa.

3.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • toimialueensa asukkaiden etujärjestönä osallistuu aluetta koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon,
 • tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille,
 • on yhteistyössä kotiseututyön keskusjärjestöjen, kunnan sekä muiden samoja päämääriä toteuttavien yhteisöjen kanssa,
 • suorittaa ja tukee kotiseutua koskevaa tallennus-, tutkimus-, ja julkaisutoimintaa,
 • järjestää kokouksia, luento- ja esitelmätilaisuuksia sekä muuta yhdistyksen sisäistä ja ulospäin suuntautuvaa koulutus- ja tiedotustoimintaa,
 • järjestää kotiseutupäiviä sekä muita juhla-, taide-, ja viihdetilaisuuksia,
 • toimeenpanna näyttelyjä, retkiä ja opintomatkoja,
 • edistää asukkaiden omatoimisuutta ja tukea paikallista harrastustoimintaa sekä
 • pyrkii muillakin samankaltaisilla tavoilla toteuttamaan yhdistyksen tarkoitusperiä ja tavoitteita .

4.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pääsee jokainen sen tarkoitusperät ja säännöt hyväksyvä henkilö, jonka yhdistyksen johtokunta jäseneksi hyväksyy. Jäsenyys katsotaan alkavaksi siitä ajankohdasta, jolloin jäseneksi ilmoittautuminen on hyväksytty. Varsinainen jäsen on velvollinen suorittamaan yhdistyksen syyskokouksen määräämän jäsenmaksun.

Yhdistyksen kannattajajäseneksi pääsee jokainen oikeuskelpoinen henkilö, jonka yhdistyksen johtokunta hyväksyy ja joka suorittaa yhdistyksen syyskokouksen määräämän kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. Johtokunta pitää yhdistyksen jäsenistä lainmukaista jäsenluetteloa.

5.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Yhdistyksen johtokunnalla on oikeus erottaa jäsen, joka toimii yhdistyksen sääntöjä tai periaatteita vastaan tai laiminlyö jäsenmaksun suorittamisen määräaikana. Erotettu jäsen voi kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan kirjallisesti valittaa päätöksestä yhdistyksen kokoukselle jättämällä valituskirjelmän johtokunnalle.

6.

Kunniajäsenekseen yhdistys voi johtokunnan esityksestä kokouksessaan kutsua henkilön, joka huomattavalla tavalla ja pitkäaikaisesti on vaikuttanut yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta.

7.

Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokous pidetään ennen maaliskuun loppua ja syyskokous loka- joulukuun aikana. Lisäksi johtokunta voi tarvittaessa kutsua koolle ylimääräisen kokouksen katsoessaan sen tarpeelliseksi tai mikäli vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii tietyn asian käsittelyä varten.

Johtokunta on velvollinen toimittamaan kokouskutsut seitsemän (7) päivän kuluessa. Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle syyskokouksen määräämällä tavalla joko ilmoittamalla kirjallisesti jokaiselle jäsenelle tai niissä lehdissä, joista syyskokous päättää. Kokouskutsu on toimitettava vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

8.

Yhdistyksen kokouksessa on äänioikeus jokaisella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9.

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 3. Käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä.
 4. Esitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto ja päätetään tilien hyväksymisestä sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
 5. Käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat.

10.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 3. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.
 4. Määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun suuruus.
 5. Hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio.
 6. Valitaan yhdistyksen johtokunnan puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi.
 7. Valitaan muut varsinaiset jäsenet ja varajäsenet johtokuntaan erovuoroisten tilalle.
 8. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille varamiehet tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa.
 9. Päätetään yhdistyksen kokouksen koollekutsumistavasta 7 pykälän määräämissä rajoissa.
 10. Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat.

11.

Yhdistyksen toimintaa suunnittelee ja johtaa syyskokouksessa valittava johtokunta, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä kuusi (6) kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua muuta varsinaista jäsentä, joista puolet vuosittain on erovuorossa ja lisäksi valitaan jokaiselle varsinaiselle jäsenelle henkilökohtainen varajäsen, joiden toimikausi on sama kuin varsinaisten jäsenten toimikausi.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä kutsuu sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt vuodeksi kerrallaan.

Johtokunta voi asettaa avukseen sääntöjen edellyttämiä tehtäviä varten sille vastuunalaisia pysyviä tai tilapäisiä toimikuntia tai jaostoja.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kaksi jäsentä sitä vaatii, ja on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä vähintään kolmen jäsenen ollessa läsnä.

12.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi yhdessä.

13.

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain, ja ne on jätettävä tilintarkastajille vähintään neljätoista (14) päivää ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien on palautettava tilit lausuntoineen johtokunnalle vähintään kolme (3) päivää ennen kevätkokousta.

14.

Yhdistyksellä on oikeus toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia, omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta, harjoittaa kustannustoimintaa, tavanomaista kioskikauppaa ja kahvilaliikettä sekä asianmukaisella luvalla toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä.

15.

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan yhdistyksen kokouksessa. Muutosehdotuksen on tällöin hyväksytyksi tullakseen saatava vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

16.

Ehdotus yhdistyksen purkamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden väliä tulee olla vähintään yksi kuukausi, ja ehdotuksen on hyväksytyksi tullakseen saatava kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) anneruista äänistä.

17.

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat luovutetaan kotiseututyötä

edistävään tarkoitukseen sen mukaan kuin yhdistyksen viimeinen kokous päättää.